Profesionální překlady z ruštiny a do ruštiny podle normy ISO 17100

Nabízíme odborné překlady a ověřené překlady z ruštiny a do ruštiny z oblastí práva, financí, medicíny a techniky.

Zajistíme pro vás profesionální překlady ruštiny, vyhotovené vysoce kvalifikovanými odbornými překladateli, kteří překládají výhradně do svého mateřského jazyka, současně však na vysoké úrovni ovládají i výchozí jazyk, z něhož se překládá. Všichni z nich se specializují na různé oblasti, a to na základě svého vzdělání a profesních zkušeností. Ovládají specifickou terminologii svého oboru a jsou ji schopni profesionálně používat.

Naši vysoce kvalifikovaní překladatelé ruštiny, kteří jsou rodilými mluvčími tohoto jazyka, disponují znalostmi specifických odborných termínů z jednotlivých oblastí, jimiž jsou mimo jiné:

  • Právní překlady
  • Překlady z oblasti financí
  • Marketingové překlady a lokalizace / projekty v oblasti cestovního ruchu
  • Překlady z oblasti zdravotnictví a farmacie
  • Technické překlady 
  • Překlady a lokalizace webových stránek

Ověřený překlad ruštiny

Ověřeným překladem je překlad dokumentu vyhotovený překladatelem, jenž byl pro tyto účely jmenován soudem nebo jiným orgánem, který je k tomu podle práva příslušného státu oprávněn. Tento překladatel připojí k překladu svoji doložku, jíž potvrdí správnost překladu a to, že překlad plně odpovídá cizojazyčnému dokumentu.

Potřebujete-li ověřený překlad právních dokumentů z němčiny do ruštiny nebo z ruštiny do němčiny, pak jste u nás na správném místě. Naši vysoce kvalifikovaní překladatelé, kteří jsou rodilými mluvčími, pro vás vyhotoví přesné a úplné překlady ve špičkové kvalitě.

Zásada rodilých mluvčích

Zásada rodilých mluvčích je v případě překladů ruštiny jedním z klíčových kritérií a představuje velmi důležitý aspekt při pověřování překladatelů, kteří budou překládat vaše dokumenty. Tato zásada spočívá v tom, že překladatel překládá do svého mateřského jazyka. Rodilý mluvčí ruštiny překládá texty do ruštiny, rodilý mluvčí němčiny překládá texty do němčiny atd. Rodilým mluvčím je osoba, která se narodila, vyrostla a získala školní a navazující vzdělání v zemi, v níž je cílový jazyk oficiálním úředním jazykem. 

Časté jazykové kombinace pro překlady ruštiny

Na našem překladatelském portálu můžete získat okamžitou nezávaznou nabídku pro následujících 25 jazykových kombinací s ruštinou: Angličtina, arabština, bulharština, čínština, čeština, dánština, finština, francouzština, italština, japonština, korejština, maďarština, němčina, nizozemština, norština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, španělština, švédština, thajština, turečtina.

V případě objednávky překladu ruštiny od agentury The Native Translator získáte následující

Dodáme vám profesionální překlad ruštiny té nejvyšší kvality, vyznačující se správným používáním jazyka a přesnou terminologií. Stejně tak se snažíme v co největší míře zachovat rozvržení původního dokumentu.
Spolupracujeme s profesionálními překladateli, kteří jsou vysokoškolsky vzdělaní a jejichž mateřským jazykem je příslušný cílový jazyk. Kromě toho se vždy jedná o specialisty v oboru, jehož se jejich překlady týkají, díky čemuž dokonale rozumějí textům a ovládají odpovídající terminologii. Ať již tedy potřebujete překlad z oblasti medicíny, kvalifikovaný technický překlad nebo překlad z oblasti práva, u nás vždy najdete překladatele s odpovídajícími odbornými znalostmi.
V případě, že od nás potřebujete ověřený překlad z ruštiny, dbáme na to, aby byl vyhotoven v zemi, kde má být použit, a to překladatelem s příslušnou autorizací, složenou přísahou nebo úředně jmenovaným překladatelem –  přesné označení se liší v závislosti na zemi. Existují však výjimky, například tehdy, má-li být překlad legalizován velvyslanectvím nebo konzulátem.
Jsme certifikováni podle normy ISO 17100 a na překlady, které vyhotovujeme, samozřejmě poskytujeme záruku kvality.

Přepis jmen v překladech do ruštiny a z ruštiny.

Vzhledem k tomu, že jména mohou být překládána nebo přepisována více než jedním způsobem, prosíme vás, abyste při objednávce překladu do ruštiny nebo z ruštiny přesně uvedli, jak si přejete, aby byla jména v překládaném dokumentu zapisována; za předpokladu, že již byla jednou přeložena. Pokud nám tyto informace neposkytnete, přeložíme jména způsobem, který je standardně používán.

Naprostá důvěrnost

Přísně důvěrné nakládání se všemi údaji a dokumenty zákazníků. Naši odborní překladatelé jsou vázáni striktní povinností zachovávat mlčenlivost. 

Zde si můžete online objednat překlad ruštiny

U nás si můžete objednat odborný překlad ruštiny nebo ověřený překlad do ruského i z ruského jazyka přímo online. Nahrajte svůj dokument a zadejte objednávku přímo prostřednictvím našeho Překladatelského portálu.

Kontakt a další informace

V případě potřeby dalších informací se na nás můžete obracet po celý rok, 24 hodin denně, prostřednictvím tohoto e-mailu.

The Native Translator je online překladatelská agentura certifikovaná podle normy ISO 17100, specializující se na poskytování vysoce kvalitních překladů ruštiny přímo online.  

Tyto společnosti věří v naši kvalitu!

<
>